Tag Archive for: IAE

Amb l’estiu acabat d’estrenar, i havent deixat enrere el llarg estat d’alarma, intentem ara adaptar-nos a la “Represa” o  “Nova Normalitat” i evitar l’aparició de nous brots de coronavirus. I dins aquesta adaptació, donem avui per conclosa l’etapa de circulars COVID amb la número 25, que comencem amb una primera valoració, a càrrec del  responsable de l’Àrea Laboral, Jordi Altafaja, de l’acord a què van arribar Govern de l’Estat, patronals i sindicats per, entre altres coses, prorrogar els Expedients Temporals d’Ocupació (ERTO) per força major fins el 30 de setembre i la prestació als autònoms per cessament extraordinari d’activitat .

Atesa la rellevància de l’esmentat acord, Jordi Altafaja ha preparat també un vídeo que podeu veure clicant AQUÍ

Per la seva banda, el responsable de l’Àrea Fiscal, Àngel Oró, us proposa, AQUÍ, la lectura d’una sèrie de propostes, del Consejo General de Economistas,  per afavorir la liquiditat de les empreses viables en l’actual context de “Nova Normalitat” en què han de treballar  després dels moments més durs viscuts mesos enrere. Són unes propostes que, pel seu abast, ens ha semblat interessant compartir amb tots vosaltres.

Finalment, us recordem que sempre podeu consultar el contingut de les 25 circulars COVID a l’apartat de comunicació de la nostra página web. I si allà no trobeu el que busqueu ens podeu fer la consulta directament escrivint a assessors@pich.bnfix.com

Reprenem, doncs, la nostra forma habitual de comunicació per mitjà de la newsletter mensual i la tramesa de circulars puntuals, tot confiant que, amb la col·laboració de tothom, no haguem de tornar a l’excepcional situació viscuda durant la primavera.

Joaquim Coma · jcoma@pich.bnfix.com
soci · responsable Àrea Fiscal

ENLLAÇOS

 

 

 

Superada la barrera psicològica dels dos mesos de confinament, i amb voluntat d’avançar en la  desescalada, us fem a mans una nova circular, la 23, que comencem amb diverses novetats acabades de publicar.

D’una banda, la resolució que modifica el termini de pagament, en període voluntari, de les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2020,  que serà entre el 16 de setembre i el 20 de novembre, i s’estableix el lloc de pagament de les esmentades quotes. Podeu consultar la resolució, publicada al BOE d’avui, AQUÍ

D’altra banda, l’Ordre del Ministeri de Sanitat sobre ús obligatori de mascaretes, preferiblement higièniques i quirúrgiques, a la via pública, espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic, amb algunes excepcions (per malaltia respiratòria o altres malalties degudament justificades, per incompatibilitat amb l’activitat o per causes de força major). Aquesta obligació entra en vigor demà, 21 de maig. Podeu llegir tots els detalls  AQUÍ

En el camp laboral, abordem el retorn esglaonat a la feina i el dubte de moltes empreses, que  es plantegen si poden o han de fer tests del coronavirus als seus treballadors. Per donar una mica de llum sobre la qüestió, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, amb el  Departament de Salut, i consensuat amb les organitzacions patronals i sindicals més representatives, ha publicat un document, que poden consultar AQUÍ, que dona unes  pautes a seguir i supòsits per fer l’ús de tests. Alhora,  estableix el protocol a seguir en funció de quatre casos.

Finalment,  Natàlia Pérez, de l’Àrea d’auditoria, explica una mesura destacada relacionada amb la continuïtat de les societats mercantils i recollida al Reial Decret-Llei 16/2020; es tracta de la suspensió de la causa de dissolució d’una empresa per pèrdues. Així, a l’hora de determinar la concurrència de la causa de dissolució no es tindran en compte les pèrdues que puguin registrar-se aquest 2020. D’aquesta manera es vol donar temps a les empreses per reestructurar el deute, compensar pèrdues i evitar el tancament. Ho podeu llegir clicant AQUÍ

Com sempre, confiem a tornar mica en mica a la normalitat i continuem a la seva disposició per resoldre tots els dubtes que les novetats esmentades els puguin generar
Antoni Puig · a.puig@pich.bnfix.com
soci · responsable àrea Auditors

ENLLAÇOS

Pazos de pago del IAE. Ministerio de Hacienda

 

Uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. Ministerio de Sanidad

 

Retorn a la feina i tests. Recomanacions del CRL

 

Suspensión de la causa de disolución por pérdidas. Natalia Pérez. pdf

 

Quan tot just comencem la sisena setmana de confinament obligat per la crisi sanitària del coronavirus, continua ferm el nostre compromís d’informar-los de tot allò que considerem important tant per a l’activitat empresarial com per a autònoms,  inversors i estalviadors.

Per aquest motiu els fem a mans una nova circular en la qual, en primer lloc, la responsable de fiscalitat internacional de la nostra oficina, Carolina Mateo, recorda els terminis de pagament i especificitats dels diferents impostos autonòmics i locals, com són l’IAE o l’IBI, que cal tenir presents i que, en alguns casos, han sofert canvis arran de la pandèmia.

En segon lloc, un VÍDEO fet per l’economista Ester Brullet, fa un altre recordatori, en aquest cas la importància de disposar dels certificats digitals vigents i la gestió dels apoderaments per a les diferents administracions que en fan ús, atès que arran de la Covid-19 s’ha accelerat aquesta via telemàtica, que ha vingut per quedar-se, i que completa la nota feta per l’Araceli Artisó, de la mateixa oficina.

Així mateix, adjuntem una guia breu de directrius de bones pràctiques als centres de treball, elaborada per Montse Teruel, del departament laboral.

Com ha succeït en les últimes setmanes, estarem atents a les novetats legals que pugui aprovar el Consell de Ministres previst per demà per tal de poder-los-en informar posteriorment

Desitjant que es trobin bé, seguim a la seva disposició per atendre els dubtes i consultes que ens vulguin traslladar.

ENLLAÇOS 

Terminis de pagament i especificitats dels diferents impostos autonòmics i locals,

▶VÍDEO

▶La importància de disposar dels certificats digitals vigents

▶Guia breu de directrius de bones pràctiques als centres de treball,

 

Joaquim Coma · jcoma@pich.bnfix.com
Soci responsable Departament Fiscal

BNFIX PICH

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo de carácter municipal que deben pagar todas aquellas personas físicas o jurídicas cuya cifra de negocio supere el millón de euros. A partir de aquí: ¿cómo funciona? ¿tiene exenciones? ¿qué modelo de declaración debe presentarse? ¿qué ocurre cuando la cifra de negocio baja del millón de euros? Estas y otras muchas cuestiones, objeto de consulta habitual, se intentan resolver en una circular preparada por nuestro departamento fiscal, que atenderá todas aquellas preguntas que la lectura del texto les pueda suscitar.

IMPUESTO SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

 Si se va a iniciar una nueva actividad: tanto si es persona física como jurídica, deberán presentar una declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con el epígrafe correspondiente a la actividad que se desarrollará. Hay que tener en cuenta que la forma de tramitar la presentación del IAE varía en función de si está o no exento.

Las diferentes exenciones que hay son las siguientes:

  • Exención indefinida: Para que esté exento de tributar de manera indefinida se deben dar uno de estos dos supuestos:

Supuesto 1: si va a desarrollar la actividad es una persona física.

Supuesto 2: si va a desarrollar la actividad una empresa con un cifra de negocio inferior al millón de euros. Pero hay que tener cuidado ya que si su empresa pertenece a un grupo mercantil, se suma la cifra de negocios de todo el grupo, no solo el de la empresa que desarrolla la actividad.

  • Exención temporal: En el caso de que la mercantil que inicia la actividad facture más de un millón de euros, podrá disfrutar de exención de manera temporal en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente año. Pero, si la actividad había sido desarrollada anteriormente bajo otra titularidad, entonces no puede disfrutar de la exención.

Una vez determinado si se puede gozar o no de exención, se tiene que hacer la declaración de alta en el IAE.

Si la declaración es con exención indefinida: el plazo para tramitar el alta de la nueva actividad es de un mes siguiente al inicio de la actividad. Se utilizará el modelo 036 para tramitar la declaración censal. En este supuesto, no será necesario darse de alta en la declaración de IAE, solamente la declaración censal.

Si la declaración es con exención temporal: en este caso, se tendrá que presentar el modelo 036 para tramitar la declaración censal, pero también tendrá que presentar la declaración de IAE. Esta declaración se tramita a través del modelo 840 y se deberá indicar que se disfruta de exención temporal. Esta exención temporal, como ya hemos explicado, se da en los dos primeros años de actividad o todos los ejercicios con una facturación menor al millón de euros.

Si la declaración es sin exención: en cuanto la empresa ya no está en los dos primeros ejercicios de la actividad que se desarrolla, supera el millón de euros en la cifra de negocios o ya ha llevado a cabo la actividad con otra titularidad, deberá presentar la declaración censal con el modelo 036 pero también la declaración de IAE con el modelo 840. En esta declaración del IAE sin exención, se deberá informar de los elementos tributarios afectos a la actividad, con el objetivo de calcular la cuota tributaria a abonar por la empresa. Cada epígrafe de actividad tiene asociada una cuota. Si la cuota es municipal, se deberá indicar la localidad donde se lleva a cabo la actividad y presentar el modelo 840 ante la administración encargada de la gestión de ese municipio. Si la cuota es nacional o provincial, se presenta la declaración ante Hacienda.

En caso de que la empresa no esté exenta de tributar por IAE, porque su facturación es superior al millón de euros, y que no haya informado de su cifra de negocios en la declaración del IS, en la del IRNR o en el modelo 184, también deberá presentar la declaración del modelo 184. En este modelo se hace constar el importe neto de la cifra de negocios de la empresa o del grupo al cual pertenezca la empresa.

Si la actividad ya está iniciada: cada diciembre se debe presentar la declaración del IAE para el siguiente ejercicio en función de si ha habido alguna modificación. Hay que tener en cuenta las cifras netas de negocios de los dos ejercicios anteriores al ejercicio en que estamos (Año 3) y al siguiente (Año 4) para determinar cómo hay que tramitar este impuesto.

Si la cifra de negocios de Año 2 es superior al millón de euros, y en Año 1 era inferior: Se debe dar de alta en la matrícula de IAE con el modelo 840. Esto conllevará la obligación de pagar el impuesto de IAE en función de la actividad que se desarrolle.

Si la cifra de negocios de Año 2 es inferior al millón de euros, y en Año 1 era también inferior: La empresa no está obligada a presentar la declaración, por lo que no pagará el impuesto.

Si la cifra de negocios de Año 2 es superior al millón de euros y en Año 1 también era superior: Como ya estará dado de alta en la matrícula de IAE del año anterior, no hace faltar notificar ninguna modificación. El hecho de no presentar el modelo 840 no exime a la empresa de seguir pagando por esa actividad que tiene dada de alta.

Si la cifra de negocios de Año 2 es inferior al millón de euros y en Año 1 era superior: Se debe dar de baja de la matrícula de IAE con el modelo 840 también. El motivo por el cual se empezará a gozar de exención está regulado en el artículo 82.1 c) del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A continuación adjuntamos un cuadro a modo de resumen:

 

 

Año / Año 2

>1M € <1M €
>1M € No se presenta Baja matrícula IAE – MOD 840
<1M € Alta matrícula IAE – MOD 840 No se presenta

 

Alba Pich

economista · área fiscal

BNFIX PICH tax · legal · audit