El vicepresident de Foment del Treball i soci  de la consultora Closa, Ernest Quingles, parla amb Sara Bueno, de l’Àrea Laboral,  dels problemes de subministrament de matèries primeres i productes que està patint la indústria arran dels desajustos logístics i aturades econòmiques derivades de la pandèmia. Aquests problemes a escala global són, alhora, una oportunitat per repensar la reindustralització europea.

La asociación DFK Internacional, de la que formamos parte desde 2011, celebra este 2022 sus 60 años de trayectoria.

El valor de referència cadastral és, des del passat 1 de gener, la nova base imposable mínima dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) i sobre Successions i Donacions.

El nostre soci i president del Consell General d’Economistes, Valentí Pich, va publicar el 6 de gener, al diari Cinco Días  l’article d’opinió El peligro de procrastinar en las decisiones económicas.

En ell planteja, entre altres coses, que la  recuperació de l’ocupació i d’altres indicadors no ens pot fer oblidar que Espanya ha d’aprofitar el moment actual per transformar el model econòmic cap a un altre que millori la productivitat sense destruir llocs de treball, aposti per la tecnologia i ens enforteixi por poder fer front a futures crisis.

Obrir l’article

Con la finalización del año 2021, es importante que las empresas realicen una correcta planificación del cierre contable y fiscal del Impuesto de Sociedades que se debe presentar a partir del próximo mes de julio (aquellas sociedades cuyo cierre se produzca el 31 de diciembre) así como la preparación de las Cuentas Anuales del ejercicio.

Igual que ocurrió en 2020, este 2021 que acabamos de cerrar, se ha caracterizado por su atipicidad, resultado de los efectos que la COVID-19 sigue produciendo en las economías y por la vorágine de normativa aprobada por las diferentes Administraciones Públicas, la mayoría de carácter temporal con medidas para aliviar esta situación de crisis sanitaria y económica. Además, durante el ejercicio 2021 entraron en vigor distintas normas, como la modificación del Plan General de Contabilidad (PGC) al objeto de trasponer parte del contenido de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 9) sobre instrumentos financieros, así como la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que desarrolla las normas de valoración sobre el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios que afectan de lleno a este ejercicio económico.

También se aprobó la ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, que ha regulado normativa que afecta al Impuesto sobre Sociedades, así como la nueva regulación contenida en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, sobre la deducción-exención para evitar la doble imposición interna e internacional. Todos estos cambios tendrán efectos en las Cuentas Anuales de este ejercicio y, por tanto, en su cierre contable y fiscal.

Para ayudar a asimilar todos estos cambios, el Consejo General de Economistas de España (CGE) ha preparado, como cada año, un documento con 90 recomendaciones donde se analizan los aspectos contables y fiscales más destacables a considerar en el cierre del ejercicio.

Carolina Mateo

carolina.mateo@bnfix.pich.com

Áeea Fiscal

De retorn del parèntesi de les vacances i el merescut descans, reprenem mica en mica el ritme de feina i les rutines habituals, una de les quals és la nostra newsletter mensual. En el seu número de setembre, el 159, us convidem a assistir a les sessions en obert de la tradicional trobada anual dels professionals de BNFIX Global. També us convidem, demà 16 de setembre, a la presentació de la ’Guia d’actuació de l’empresa davant la insolvència’.

A més, us informem, entre altres temes, dels tràmits relacionats amb el nou impost català que grava els vehicles contaminants i dels terminis per corregir els errors que s’hagin pogut detectar als comptes anuals atès el poc temps que han tingut les empreses per adaptar-los als nous models.

I malgrat que les xifres sobre la pandèmia i el procés de vacunació ens conviden a l’optimisme sobre el final de la crisi sanitària… No abaixem la guàrdia!

 

 

 

Mireia Guarro 

mireia.guarro@pich.bnfix.com

El Registre d’Economistes Forenses (REFOR) -òrgan del Consell General d’Economistes en matèria de insolvències- i CEPYME han presentat l’última versió actualitzada de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia.

La guia exposa els procediments actuals de què disposen les empreses (i sobretot les pimes) per tractar d’evitar o minimitzar els efectes de les insolvències.

A més, planteja possibles solucions (preconcursals, paraconcursals i concursals) per intentar evitar que una empresa en dificultats, però viable, es vegi abocada a la liquidació. L’autora de la guia és Bárbara Pitarque, administradora concursal y membre del Consejo Asesor del REFOR.

 

 

María José Moragas Monteserín

mj.moragas@pich.bnfix.com

Àrea Legal

La Facultat d’Economia de la Universitat del País Basc (UPV / EHU), en col·laboració amb l’oficina BNFIX del País Basc, que encapçala el seu soci director Txema Valdecantos, està treballant en un sistema de reporting perquè les petites i mitjanes empreses (pimes) puguin divulgar informació no financera (social, mediambiental i de govern corporatiu) mitjançant indicadors.

Com a pas previ a l’elaboració d’aquests indicadors, s’ha realitzat una enquesta per conèixer la percepció que tenen les empreses sobre a l’informe d’informació no financera, la seva verificació i els beneficis que suposaria per a les empreses.

Els resultats més destacats de l’enquesta es poden consultar AQUÍ